HTML

Startnapok

www.telkes.net - www.netszemle.hu - www.telkes.tv

Friss topikok

Linkblog

HTML

Az Internet és a HDD jellemzői

2011.02.11. 15:27 dtj

SERGEJ O. PROKOFIEFF

 

Az Internet és a HDD jellemzői (A tömörített összkiadás)

 
 
„A természet alatti világot, mint olyat kell megértenünk."
Rudolf Steiner, 1925 március


 

A Rudolf-Steiner-Verlag esedékes tájékoztatója digitalizált formában hirdeti a Rudolf-Steiner-összkiadás mind a 350 kötetét. Szergej Prokofieff azt ajánlja, vegyük fontolóra az itt következő fejtegetéseit arról, hogyan értékelhetjük helyesen a következményeket és mindenekelőtt hogyan találhatjuk meg az utat a történtek szellemi értelemben vett kiegyenlítéséhez, ahogyan ezt Rudolf Steiner írja le „A természetalatti világ természete" című írásában?

 

Az Internet mivoltát ezoterikus oldalról Rudolf Steiner 1921. május 13.-án Dornachban tartott előadása alapján érthetjük meg a legjobban, ahol leírja, hogyan hozza fokozatosan létre a mai absztrakt intellektus fejlődése a természet egyfajta új birodalmát, ami voltaképpen „automataként" tud működni csupán, és önmagában véve csak „árnykép-jellegű", csak az ásványvilágot lehet vele, mint olyat, megérteni, az élővilágot pedig soha -, nem is szólva a lélekvilágról és a szellemi világról. Ez a kísérteties természeti világ az ásvány- és a növényvilág között fog kialakulni és a 7-8. évezred között elevenedik meg, miután a Hold újra egyesült majd a Földdel.

 

A pókháló-imagináció

 

A világ mai helyzetét tekintve megdöbbentő, hogy Rudolf Steiner ezt a szellemi világot milyen találóan írta le. „A Földből pedig olyan lények szörnyű fajzata sarjad ki majd, akikre az jellemző, hogy az ásvány- és a növényvilág között élnek és igen terjedelmes és intenzív, de automatikus értelemmel rendelkeznek. Ez a Földön egykor elterjedő mozgás szörnyű, roppant okos, de szerves állapot tekintetében még a növényi létformát sem elért, borzalmas, egymásba gubancolódó pókok hálójával, szövedékével vonja be majd a Földet, akik látható mozgásukkal utánozzák ugyan mindazt, amit az emberek agyainak ki árnyszerű intellektusukkal, de amit egy új imagináció, vagy általában véve a szellemtudomány nem ösztönözhet. Mindaz, amit efféle irreális gondolatokkal gondolnak el az emberek, valószerűvé válik. Ásványi-növényi, nagyon értelmes, de hihetetlenül rossz-indulatú, összegubancolódott pókok hálózzák be majd a Földet […]. Az embernek pedig […] egyesítnie kell majd vele mivoltát." Az ilyen pók-szerű állatok azután ki fejezetten ahrimani jellegűek lesznek.

Ha a szellemi kutató látnoki szavait ma, a számítógép és az Internet egész világot behálózó kapcsolatrendszere korában olvassuk, megdöbbentő lehet, jövendölése milyen hamar elkezdett megvalósulni a Földön. Olyan ez, mintha Rudolf Steiner a küszöbön túlról meglátta volna szellemi szemével a mai Internetet és pontosan le is írta volna, miközben arra inti az embereket, hogy a nem túl távoli jövőben, a Hold és a Föld újbóli egyesülésével ez az egész Internet-számítógép-szövedék hirtelen meg is elevenedik majd, az embernek pedig „egyesítenie kell vele mivoltát".

Figyelembe véve, hogy ma már mennyi - elsősorban fiatal - embernek lett szó szerint szenvedélye a számítógép és idejük javát a képernyő előtt töltik, anélkül, hogy erejük lenne megválni tőle, elképzelhetjük, hogy milyen végtelenül függenek majd szövevényes világától, ha az egész szövedék meg fog elevenedni a jövőben. Alig lesz majd esélye rá az embernek, hogy megváljon tőle. Megfelelő képet nyújt az emberiség jövőjéről az ijesztő látvány, amikor egy nagy és sóvár pók hálójából magát hiába kiszabadítani próbáló rovart látunk. Az embereket pedig majd egy egészen különleges feladat lesz a fehér mágia eszközeivel megszabadítani az ezekkel a lényekkel való kapcsolataiktól.

Szándékos ügy

 

Említett előadásában Rudolf Steiner arra is rámutat, hogy vannak bizonyos, ezt az emberiséget fenyegető veszélyt jól ismerő és szándékosan titokban tartva elősegíteni kívánó okkult körök az emberek között. „Hiszen vannak az emberek között a földi emberiség összekuszálttá válásának éppenséggel tudatos szövetségesei is."

Ha komolyan vesszük, amit Rudolf Steiner mond, nem lehet kétséges, hogy a most leírt titkot ismerő és az emberiséget mégis a végzetes irányba taszítani kívánó körök meg is találták és titkos kódként el is terjesztették már az Internethez, mint a jelzett jövő eléréséhez illő alkalmatosság számára megfelelő nevet: www - world wide web (világméretű pókháló).

Véleményem szerint ezek az okkult körök a Nyugat angol nyelvet beszélő titkos testvérközösségeihez tartoznak, amelyekről, valamint okkult-politikai szándékaikról Rudolf Steiner az első világháború idején annyi felvilágosítással szolgált, ami azonban nem azt jelenti, hogy akik az Internetnek ezt a nevet adták, maguk is ezekhez a körökhöz tartoznak, az illetők többnyire csak erre a célra felhasznált, a dologról vajmi keveset tudó külső figurák. Kérdés, hogy nem ugyanebből a forrásból való-e vajon néhány más elnevezés is a világban, például Németországban a „Sorát" nevű hotellánc, (közülük Berlin központjában van a legnagyobb), vagy a szerte földön elterjedt műholdvevő-antennák tányérja közepén a nagy, vörös betűs „SatAn" felirat, a legújabb számítógéprendszereken egyre gyakrabban található démoni képek és szavak, például egy vörös sárkányfej a „Mozilla" nevű Internet-letöltőn és még sok más is.

Az idézett előadás végén Rudolf Steiner még azt is mondja, mintha előre látná néhány antropozófusnak a ténnyel szemben felhozott későbbi ellenvetését, hogy „az emberek szeretnének szemet hunyni az ilyen dolgok fölött, mondván, hogy azok mégsem ezt jelentik. A jelek azonban mindenképpen itt vannak, az embereknek pedig meg kell a jeleket érteni." A világosan felismerendő, elsősorban az antropozófusok számára okvetlenül megértendő jelek közé tartozik a következő is.

 

A Fenevad száma

 

A Kabbala okkult tanítása szerint minden héber betűhöz egy-egy neki megfelelő szám tartozik. Ezt Rudolf Steiner az apokalipszis-ciklus 11. előadásában, 1908. június 28-án adta részletesen elő, ahol a Nap- démon, Sorát nevének megfejtéséről volt szó. Ott mutatott rá, hogy a W-betűnek (a héber waw-nak) a 6-os felel meg a számvilágban. Kiderül belőle, hogy okkult nyelven a „www" 666-ot jelent és annak a Fenevadnak a neve a szakadékból, akiről titokzatosan azt mondja a Jelenések Könyve, hogy „Itt van a bölcsesség. Akinek értelme van, számlálja meg a Fenevad számát, mert egy embernek a száma és annak száma hatszázhatvan-hat." Az „egy embernek a számára" történő utalás itt azt jelenti, hogy az emberi tulajdonságok nélküli Fenevad egy olyasvalami, ami magától az embertől ered, és amit az emberiség elleni támadásra használnak majd fel. Véleményem szerint ide tartozik ma az Internet és általában minden mesterséges intelligenciával kapcsolatos dolog is.

Ebből következik, hogy az említett okkult körök szándékai nem csak arra vonatkoznak, hogy befogják egy szellemi hálóba az emberiséget, hanem végső soron az egész vállalkozást is Sorát szolgálatába szeretnék állítani. De mivel ő az emberek között elsősorban az én-princípium ellenfele, amikor majd a megelevenedő mesterséges intelligencia hálójába kerülnek az emberek, fokozatosan el kell énjeiket veszteniük.

 

A természetalatti világhoz való kötöttség

 

A következőkből világosan belátható, hogy az egész digitális ipar éppen erre tart ma. A komputerek olyan csipeken alapulnak, amelyek elsősorban elektromosságot használnak az információk hordozására, illetve tárolására. De megvan már a csipek következő fokozata is, ahol már nemcsak elektromosságot, hanem fényt is használnak az információtárolásra. Ezáltal egy azonos méretű csipbe az eddigi információk ezerszerese fér el. Ez azonban még nem az ez irányú fejlődés csúcsa, mert egyes nagy nyugati cégek már most is kísérleteznek vele, hogy a csipek már ne fényt, hanem mikrobiológiai elemeket használjanak az információk tárolására majd a jövőben. Az ilyen új „biocsipekben" a „fénycsipeknél" ezerszer több információ fér el majd. Ráadásul, mivel a biocsipeket eleve elektromosság hatja már át, szorosan a természetalatti világhoz kötöttek. így a Földet körülvevő és később majd meg is elevenedő pókhálón keresztül az egész fejlődés félreérthetetlenül Rudolf Steiner előbb leírt imaginációja felé tart.

 

Elektronikus úton tömörítve

 

Valami hasonló történik - bár más formában - a CD-vel, a DVD-vel , vagy a külső tárolószerkezettel (a HDD-vel, a Hard Disk Drive-vel). Hogy megértsük, voltaképpen miről is van szó, tekintetbe kell vennünk, hogy amikor korábban a Michael irányítása alatt álló kozmikus intelligencia leérkezett ide a Napról a Földre és emberi intelligencia lett belőle, hatalmas összezsugorodó, beszűkülő folyamaton ment keresztül és amennyiben Ahriman nem ragadja meg az emberben, csak az illető halála után, éterteste kiterjedésekor, vagyis az összezsugorodással ellentétes folyamat során szabadul fel „természetes úton" a kozmoszban. Egy ilyen kitágulás a földi élet folyamán a szellemi világokba, a kozmoszba csak úgy érhető el, ha az ember az eleven gondolkodás kifejlesztéséből kiinduló modern szellemi iskolázás útjára lép, ez szavatolja csak számára az új, tudatos kapcsolatot a kozmosszal és ott Michaellel is.

1998 (3 x 666) óta viszont elsősorban a Soratnak szolgáló ahrimani hatalmak tevékenyek. Ahriman ugyanis az általa többek között a gondolatvilág digitalizálásával létrehozott mesterséges intelligenciával szeretné áthatni a Michael-féle intelligenciát és erre a természetalatti erőket használja fel. Az ő számára ez egyike azoknak az utaknak, amelyen hatalmába tudja keríteni a földivé lett intelligenciát, ami eredetileg még az emberek gondolatainak a nyomtatás művészete útján való rögzítésével történt és most digitalizálásukkal folytatódik. „Mert mi a célja Ahriman-nak a nyomtatás művészetével Michael ellenében? Az intelligenciát akarja elhódítani, amit ma mindenütt, de különösen ott láthatnak kibontakozni, ahol a legkedvezőbbek hozzá a körülmények." Ma pedig Ahriman elsősorban a számítógépek világában és a digitális iparban találja meg a számára legkedvezőbb körülményeket.

 

Az antropozófia tartalma

 

Itt szinte kézzelfogható az antropozófia tartalmának ahrimani „tömörítése". Ma majdnem 350 kötet terjedelmű az Összkiadás, a közönséges CD-ROM-ra történő digitális felvételnél még több mágneslemezre van szükség. A legújabb DVD-technikával azonban mind a 350 kötetet két-három mágneslemezre lehet tömöríteni, egy HDD-felvételen pedig az összes köteten kívül elegendő hely marad még a művészeti hagyatéknak is. Már ha csak egy kis érzékünk is van a dolog szellemi oldala iránt, elgondolkodva rajta szinte fizikai fájdalmat érezhetünk.

A szellemi tartalomnak ezt a hihetetlen rögzítését és tömörítését a CD-, DVD- és elektronikus számítógépipar ugyanakkor úgy éri el - a nyomtatás művészetével ellentétben, amely a feltalálásával eredetileg összefüggő mechanikus folyamatok módja miatt bizonyos fokig mégis kapcsolatban van a természettel, még ha ahrimani jellegű is -, hogy még mélyebbre vonja be a természetalatti világba, ahol azonban rendkívüli ereje van az ahrimani hatalmaknak és nemsokára még a jelenleginél is sokkal nagyobb technikai „csodákat" hoznak vele létre majd.

Amellett nem táplálhatunk hiú reményeket, hogy ugyanúgy „megnemesíthetjük" majd az Internetet, vagy a CD/DVD-t, ahogyan azt Rudolf Steiner jelzi a nyomtatás esetében, mert a természetalatti világban sokkal nagyobb akadályok vannak. Az egyik ok, ami miatt a nyomtatás művészetének Rudolf Steiner szerinti megnemesítésére szolgáló legfontosabb feltételnek ebben az esetben sokkal nehezebb eleget tennünk az, hogy „A nyomtatás művészetét a Michaelita bölcsességben élő szent hangulattal kell nemesebbé tennünk!" Az Internet, a DVD, vagy a HDD viszont mindent a pusztán csak absztrakt információ szintjére visz le és ráadásul még teljesen ízekre is szedi - azonnal a Typhon által feldarabolt Ozírisz jut eszünkbe - és ezért úgy terjed el az emberek között, hogy „egyfajta szent hangulat" már eleve szinte lehetetlen.

 

„A kettes szám rögeszméje"

 

Ha az elektronikus számítógépet ez előtt a háttér előtt, vagyis az információk feldolgozásának és tárolásának módját tekintve nézzük, azt találjuk, hogy minden a későbbi ismétlésekkel és különféle kombinációkkal pusztán mennyiségi értelemben végtelenségig sokszorozható dualitásra épül benne. Rudolf Steiner ezt az elektronikus számítógépeknek ma világszerte alapját képező alapelvet nevezi „a kettes szám rögeszméjének". Vele van közvetlen kapcsolatban az emberiség fejlődése folyamán korunkban Michaelnek mindig a „hármas" számhoz fűződő impulzusa ellen legerősebben harcoló erő is. „A kettes szám rögeszméje valóban behúzódott az emberiség fejlődésébe, hátrálásra késztetve a hármasság valóságát" Rudolf Steiner azután a továbbiakban leírja, hogy amit Michael inspirál, mindig minden hármasán tagolt -, a társadalmi élet, a szobor, az alapkő-meditáció és még sok minden más is.

Egészen különleges feladata van itt az Antropozófiai Társaságnak és mindenekelőtt a Főiskolának - tudatosan kell szembesítenie az elsősorban az elektronikus számítógéppel világszerte elterjedő kettősség ahrimani princípiumát a jövő szellemi kultúrájának legfontosabb építőelemével, a hármasság michaelita princípiumával és meg is kell valósítania az emberi élet és cselekvés minden területén.

 

Ahriman inkarnációja

 

Rudolf Steiner még azt is elmondja ebben az előadásban a kettősségről, hogy „mindaz, ami [a kettes szám] rögeszméjében működik, alapjában véve olyan ahrimani hatások eredménye, ami egykor az ő inkarnációjában összpontosul majd, erről már volt szó. „Ebből következik, hogy ma az egész komputer-ipar és az Internet a leghatékonyabb eszköze Ahriman küszöbön álló inkarnációja előkészítésének, illetve annak, hogy a számára legkedvezőbb körülmények között élhesse majd meg. Mert az ahrimani póklényeknek az Internet folytán a Föld körül kialakuló hálózata már eleve közvetlen rokonságban lesz a fizikai testben megjelenő Ahrimannal, különösen hatékonyan fogja szolgálni és működése számára kimondottan kedvező lehetőségeket kínál majd.

Rudolf Steinert, az antropozófiát, a Waldorf-iskolákat és más antropozófus intézményeket és megmozdulásokat már ma is a legközönségesebb és legotrombább támadások érik. Ez az egész világra kiterjedő tevékenység a korábbi, nyomtatásban terjesztett tevékenységgel össze sem vethető és a közeljövőben, elsősorban az Összkiadás Interneten és DVD-n való megjelenése következtében még kétségkívül sokkal erősebb is lesz majd, hiszen az Összkiadás minden vélhető „támadáspontja" minden fáradozás nélkül, közvetlenül és gyorsan hozzáférhető lesz ezután.

 

A komputer használata

 

Az elmondottak azonban nem azt jelentik, hogy ne használjuk a komputert vagy az Internetet. Hozzátartoznak a civilizációnkhoz, egyúttal az emberiséget ma érő és a jövőben még sokkal jobban érintő, legerősebb ahrimani kísértésekhez is. Mégis az a döntő - mint sok más, hasonló problémánál is, ami elé ma állítja az embereket a civilizáció -, hogy az ember az ura a komputernek és az Internetnek, vagy azok őneki? Ez utóbbi annál könnyebben megy, mert az emberek hajlanak rá, hogy ne vegyék komolyan, amit Rudolf Steiner mondott, vagy akár ne is törődjenek vele és ennek következtében már észre sem veszik, hogy itt voltaképpen mit is csinálnak. Ha ugyanis függetlenek akarnak maradni a komputerek világától, pontosan és tárgyilagosan meg kell különböztetniük, hogy munkájukhoz mire van tisztán és csak technikai segítségképpen szükségük és hol lépik át azt a határt, amin túl - eleinte észrevétlenül - Ahriman csábítása kezd már lábra kapni. Ez utóbbi esetben fokozatosan egy idegen cél eszköze lesznek anélkül, hogy eleinte tudnának róla és úgy, hogy maguk is egyre jobban „belecsusszannak" a természetalatti világba.

 

Olvasás asztrális megvilágításban

 

Rudolf Steiner az 1924. január 3.-án tartott előadásában sorolta fel korunk legfontosabb Michael-ellenes impulzusait: mindaz, ami az örökléssel jár együtt, a nacionalizmus minden formája, a puszta szavakban való gondolkodás és végül az, ahogyan írunk. Különösen ez utóbbi akadályozhatja meg, hogy fel tudjunk emelkedni oda, hogy asztrális megvilágításban olvassunk és így Michael közelébe kerülhessünk. Ezért említi meg itt Rudolf Steiner, hogy bizonyos rózsakeresztes iskolák hatókörében 14-15 éves koruk után tanították csak meg a gyermekeket írni, hogy ne tegyék tönkre vele magasabb szellemi képességeiket. Ugyanez okból tanítják a Waldorf-iskolákban is előbb lefesteni a betűket és csak azután írni. A nyomtatás művészetét és Michael-ellenes törekvését közvetlenül Ahriman Michael ellen ható, földalatti „ellenlábas-iskolája" inspirálja: „Bár egy szellemi erőt kell látnunk a nyomtatás művészetében, de egy olyan szellemi erőt, amelyet éppen Ahriman állított szembe Michaellel. Nagyon hamar észrevesszük majd, hogy a nyomtatás művészetének ebben a modern, digitalizált formájában egy ahrimanizáló törekvés folytatódik, sőt, bizonyos tetőpontjára is ér, hogy a célját még nagyobb hatásfokkal érhesse el, vagyis hogy az emberről leválassza az asztrális megvilágításban való olvasás képességét és így ne találkozhasson Michaellel a szellemi világban.

 

Az újfajta imaginációk

 

Abból, ahogyan Rudolf Steiner a kozmikus intelligencia mibenlétét írja le, kiderül, hogy az Internet nem csak Michael szellemi világbeli körzetének sarkos ellentéte, hanem még ahrimani ellenképe is: „Az intelligencia a magasabb hierarchiák magatartásának kölcsönösen irányadó szabálya. A kozmikus intelligencia az, amit ők tesznek, ahogyan viselkednek, amilyenek egymással." Az Internet ma fokozott mértékben kívánja meg az ehhez hasonló együttműködést, de most itt, a Földön, az emberek között. Tisztán ahrimani formában próbál úgy megszőni egy világméretű, egymással lehetőleg minél több embert összekötő hálót, hogy egyre jobban elvágja vele őket a kozmosztól, a hierarchiáktól és ahhoz láncolja oda, amit Ahriman pókhálójának írtunk le az előbb.

A Michael-féle intelligencia azért jött le a szellemi világból a Földre, hogy lehetővé tegye az embereknek megismerés közben a szabadságot. A bevezetőben említett komputerkórság viszont éppen az ellenkező irányba visz.

Annak következtében, hogy egyre jobban elválasztják az embert az igazi szellemi világtól, „egyre árny-képszerűbb lesz az emberi intelligencia is." Mindenekelőtt a komputerek világszerte történő bevezetése gyorsítja fel módfelett a folyamatot, amit ha ki akarunk egyenlíteni, „árnykép-szerű mai fogalmainkba és képzeteinkbe fel kell vennünk a szellemtudomány újfajta imaginációit". Ennek azonban éppen az ellenkezője történik, amikor a tartalmát egy DVD-re vagy HDD-re zsúfoljuk össze. A világhálóban az antropozófia eleven imaginációit pusztán intellektuális „információkként" mintegy okkult fogságba zárjuk.

 

A „Klasse-szövegek" rendkívüli voltáról

 

Ezért lehet a HDD-n különösen tragikus élmény a „Klasse", valamint Rudolf Steiner szertartásainak és ezoterikus óráinak szövege is. Hiszen Rudolf Steiner éppen ebben a vonatkozásban emeli különösen ki a „Klasse" és más szellemtudományos előadásainak anyaga között meglévő különbséget. Utóbbiakat gondolatok és fogalmak formájában adta át hallgatóinak, így már eleve mintegy védőburokban jelennek meg és ezért járult hozzá a Karácsonyi Gyűlés után, hogy általában nyomtatásban is megjelenhessenek. De a „Klasse" anyagával egészen más a helyzet. Egy közvetlenül magától Michaeltől (a Michaelita iskolától) eredő és így az imaginációt eredeti formájában megtartó, emiatt pedig egy vele való teljesen más foglalkozásmódot igénylő szubsztancia.

Rudolf Steiner a következőképpen mutatott rá a „Klasse" tartalmának erre az alapvető tulajdonságára: „Általában úgy kell ennek majd lennie, hogy a szellemi világot előbb gondolatok formájában ismerje meg az ember. így foglalkoznak a szellemtudománnyal az Általános Antropozófiai Társaságban. De olyanok is lesznek majd, akik a szellemi világok gondolatokkal kifejezett formáitól a közvetlenül a szellemi világoktól kölcsönzött kifejezésmódokhoz emelkedő leírásokban is osztozni szeretnének. […] Nekik szól majd az a három 'osztály' az 'iskolában', ahol a munka fokozatosan emelkedve jut el majd az ezoterika egyre magasabb fokozatára. Az 'iskola' a szellemi világnak gondolatok formájában már nem feltárható területére vezeti fel a résztvevőket, akiknek ott majd imaginációk, inspirációk és intuíciók számára kell kifejezőeszközöket találnia." Eszerint a „Klasse" anyagával való foglalkozásnak alapvetően különböznie kell a Rudolf Steiner „közönséges" előadásaival való foglalkozástól. Ezért követelt oly szigorúan egészen más magatartást a „Klasse"-anyag iránt még azután is, hogy előadásainak kiadását engedélyezte.

 

Veszélyek és feladatok

 

Rudolf Steiner egy magánbeszélgetés során rámutatott egyszer az antropozófiát a jövőben fenyegető legnagyobb veszélyre, a fokozódó intellektualizálódásra, ami Ahrimannak, a halál Urának szolgáltatja ki. Összes műveinek Internet- és HDD-kiadása azzal a fokozott veszéllyel jár, hogy még jobban támogatja az antropozófia intellektualizálódását és szétforgácsolódását.

Most fokozottan szembe kell állítanunk ezekkel az eseményekkel a tudatos és megfeszített ezoterikus munkát a Szellemtudomány Szabad Főiskoláján belül, valamint Rudolf Steiner szövegeit gondosabban és minden intellektualizálódást elkerülve kell tanulmányoznunk. Összes tanítványától ő is azt várta el, hogy műveivel ne az absztrakt és egyre árnyékszerűbbé váló intellektussal, hanem egy „Michaelita értelemben már gondolkodni kezdő szívvel" foglalkozzon, mert akkor emelkedhet fel vele igazi imaginációkhoz.

Csak így jöhet létre az emberben egy olyan hely, ahol megvédik majd Sorattól és az őt szolgáló ahrimani hatalmaktól az antropozófia bölcsességének színe-javát, hogy tovább élhessen az emberiségben. Az Antropozófiai Társaság minden csoportjának elsődleges feladata lehet, hogy így gondoskodjon az antropozófiáról.

 

(A Das Goetheanum 2004/44. számának Közlönyéből [Nachrichtenblatt])

magyar nyelvre átültette: Göröntsér Márton

Szólj hozzá!

A bejegyzés trackback címe:

https://archivum.blog.hu/api/trackback/id/tr472654109

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.